Ping Checker ข้อมูลเครื่องมือ:

เครื่องมือ ping ช่วยให้ผู้ใช้ตรวจสอบและตรวจสอบเวลาตอบสนองและการทำงานของเซิร์ฟเวอร์ ในขณะเดียวกันเครื่องมือ ping ไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้การทำงานของบริการเฉพาะ แต่จะอนุญาตให้ผู้ใช้ตรวจสอบความเสถียรของเครือข่ายของเซิร์ฟเวอร์